Razpis za direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15), 1. odstavka 25. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/13) objavlja Občina Ruše javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 - najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja,
 - najmanj pet let delovnih izkušenj,
 - državljanstvo Republike Slovenije,
 - znanje uradnega jezika,
 - osnovna raven znanja angleškega jezika (A2);
 - opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 - ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 - zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti ter da poznajo področje delovanja javnih zavodov in imajo izkušnje z delom z mladimi. Prav tako je zaželeno poznavanje dela z računalnikom.

Kandidat mora ob prijavi predložiti svojo vizijo dela in razvoja zavoda na osnovi sprejete vizije in poslanstva CEZAM-a, poslovni načrt in predlog programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let. (Dokument Javni zavod CEZAM, Poslanstvo in vizija razvoja je objavljen na spletni povezavi: https://goo.gl/bRbejN).

Prav tako mora kandidat za direktorja priložiti tudi življenjepis na predpisanem obrazcu (v celoti izpolnjen Europass življenjepis, dosegljiv na spletni povezavi: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).

Zaželeno je, da prijava zajema tudi navedbo drugih znanj in veščin, ki jih kandidat ima.

Kandidat k vlogi priloži naslednja dokazila oziroma izjave:
 - pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 - pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbo delodajalcev, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in poznavanja področja dela javnih zavodov; iz izjave mora biti razviden čas opravljanja dela pri posameznem delodajalcu in zahtevana stopnja izobrazbe ter kratek opis dela pri posameznem delodajalcu;
 - pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku;
 - pisno izjavo kandidata, da:
  * je državljan Republike Slovenije,
  * obvlada uradni (slovenski) jezik,
  * obvlada osnovno raven znanja angleškega jezika (A2),
  * ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  * zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 - pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom delodajalca v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat v vlogi navede tudi e-naslov in tel. številko za nadaljnje komuniciranje v zvezi s postopkom.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Za znanje angleškega jezika na osnovni ravni (A2) šteje dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz angleškega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje angleškega jezika na osnovni ravni A2, kot je npr. potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika).

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne bo priložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil ali izjav ter vlogo, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Če bo komisija ocenila, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.

Direktorja bo za obdobje petih let imenoval Občinski svet Občine Ruše. Na podlagi sklepa o imenovanju bo predsednik Sveta zavoda z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za mandatno obdobje petih let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega zavoda Mariborska 31, 2342 Ruše oz. na območju Občine Ruše.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis – direktor CEZAM« na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ruše in Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tanja.kocjan@ruse.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega razpisa posreduje v času uradnih ur Tanja Kocjan, e-pošta: tanja.kocjan@ruse.si; tel. 02/669 06 57.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

post

Svetlice – Pravljični december v Rušah

SVETLICE 2016

PRAVLJIČNI DECEMBER V RUŠAH – CELOTNI PROGRAM

»Svetlice so svetle lise v senci drevesa, drobne kresnice v nočeh. Svetlice pomenijo vrednote: ljubezen, lepoto, skratka vse tisto,vzaradi česar je vendarle vredno živeti to naše življenje, polno nerešenih osebnih problemov, skrbi in senc.«

(Založba Obzorja Maribor o Suhodolčanovem romanu Svetlice)

Datum Ura Naziv prireditve Lokacija Organizator
01.12.2016 17:00 Svetlice (prižig luči) Park pred Občino Ruše CEZAM
01.12.2016 10:00 Dan boja proti AIDS-u Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše KURS
01.12.2016 17:00 Predavanje o Alzheimerjevi bolezni Dom kulture Ruše Društvo upokojencev Smolnik
02.12.2016 9:00-12:00 Delavnica: Praznično pecivo Dom kulture Bistrica ob Dravi KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi
02.12.2016 17:00 »PARADA IZBRANIH«, drobtinice kulture Dom kulture Ruše JSKD OI Ruše
02.12.2016 17:00-19:00 Delavnica izdelovanja božičnih voščilnic
(potrebna je prijava na 041 583 887, info: www.artofmyown.com)
Grizoldova ulica 13, Ruše, atelje Društvo Glazerjeva domačija so.p. in Art of my own Kaja Lukač s.p.
03.12.2016 19:00 Gledališka predstava Boeing Boeing, SMOTEATER
(vstopnice in info: ŠPR 051 624 401)
Dom kulture Ruše SMOTEATER, CEZAM
03.12.2016 10:00-18:00 Zimski športni sejem CEZAM (pod hotelom Veter Ruše) NLP, Aktivni smo
03.12.2016
10.12.2016
17.12.2016
9:00-11:00 PORTRETajva skupaj – sobotne likovne delavnice
(potrebna je prijava na 040 642 052, info:
www.drustvo-portret.si/portretajva-skupaj/)
Salzburški dvorec Maribor Društvo Portret, so.p. in Kaja Lukač
04.12.2016 8:00 in
10:00
2. ADVENTNA NEDELJA – predstavitev prvoobhajancev (ob 10:00) Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
05.12.2016 17:00 Sv. maša in srečanje s Sv. Miklavžem Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
05.12.2016 17:00 Miklavž na vasi Dom kulture Bistrica ob Dravi KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi, KO Bistrica ob Dravi, Osnovna organizacija RK
08.12.2016 8:00 in
17:00
Sv. maša – praznik brezmadežnega spočetja Device Marije; za našo župnijo molitveni dan Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
09.12.2016 17:00-19:00 Delavnica izdelave božičnih daril
(potrebna je prijava na 041 583 887, info: www.artofmyown.com)
Grizoldova ulica 13, Ruše, atelje Društvo Glazerjeva domačija so.p. in Art of my own Kaja Lukač s.p.
09.12.2016 17:00 Razprava o biološki pridelavi vrtnin in vplivu začimb za zdravje ljudi Dom krajanov Smolnik Društvo upokojencev Smolnik
09.12.2016 18:00 Otvoritev rokodelskega ateljeja ESEN »Les se vrača«
(www.esen-ca.si)
Rokodelski atelje Esen, Tovarniška cesta 51, Ruše ESEN, Oblikovanje lesenih izdelkov, Matija Rižner s.p.
11.12.2016 10:00 Svetovni dan zborovskega petja (ŽePZ KUD Bistrica in Vokalna skupina Veter) Trgovina Klasek Bistrica ob Dravi KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi
11.12.2016 11:30 Svetovni dan zborovstva TUŠ Ruše, SPAR Ruše, Mercator Ruše, TUŠ  Selnica ob Dravi JSKD OI Ruše
11.12.2016 16:00 Plesna pravljica s prihodom Dedka Mraza Dom krajanov Bezena KUD Bezena
11.12.2016 8:00 in
10:00
3. ADVENTNA NEDELJA – predstavitev birmancev (ob 10:00), spovedni dan Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
13.12.2016 16:30 DAN LUČI – Izdelajmo lučke in pohod CID Ruše DPM Ruše
15.12.2016 18:00 SMEJTE SE Z NAMI Kava bar Koper Bistrica ob Dravi KORENINE, KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi
16.12.2016 19:00 Večer v kavarni Klasek: ATRAKTIVEN BARMAN SHOW Kavarna Klasek Bistrica ob Dravi Društvo za oživitev Pečk
17.12.2016 12:00-15:00 RUŠANI ZA RUŠANE –  Dobrodelna prireditev Park pred Občino Ruše KO Bistrica ob Dravi,  Bezena, Ruše, Smolnik
17.12.2016 9:00 Turnir trojk v nogometu (prijava in info: 041 574 213) Stara telovadnica OŠ Janka Glazerja Ruše KURS
17.12.2016 19:00 Decembrske iskrice koncert Vokalne skupine CEZAM Dom kulture Ruše CEZAM
17.12.2016 Začetek Božične devetdnevnice (vsak dan pri sv. maši prošnja za blagoslov v naših družinah in v našem kraju Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
18.12.2016 8:00 in
10:00
4. ADVENTNA NEDELJA – Sv. maša in sprejem Betlehemske lučke miru Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
18.12.2016 9:00 Pohod po poteh Ruške čete Start: Gasilski dom Smolnik,
Cilj: Kmetija Jurše
KO Smolnik
18.12.2016 17:00 Prireditev ob krajevnem prazniku Smolnika Gasilski dom Smolnik KO Smolnik
18.12.2016 15:30 PRIŽGIMO LUČKE, obisk kapelic od Bistrice ob Dravi do Loga Od bistriške kapelice do Loga KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi, KO Bistrica ob Dravi, PGD Bistrice ob Dravi
20.12.2016 17:00 Prednovoletno srečanje s starši na OŠ Janka Glazerja Ruše OŠ Janka Glazerja Ruše OŠ Janka Glazerja Ruše
20.12.2016 15:00 Silvestrovanje za starejše Hotel Veter Ruše Društvo upokojencev Ruše
21.12.2016 18:00 Produkcija Glasbene šole Ruše Dom kulture Ruše Konservatorij za glasbo in balet Maribor, DO Ruše
22.12.2016 18:00 Unicefov dobrodelni božično novoletni koncert Dom kulture Ruše OŠ Janka Glazerja Ruše
22.12.2016 15:00 – 17:00 Praznični popoldan z GSKŠ Ruše Ruše GSKŠ Ruše
23.12.2016 16:30 Pohod z baklami na Pečke Dom na Pečkah Občina Ruše, CEZAM, Društvo za oživitev Pečk, KO Bistrica ob Dravi
23.12.2016 18:00 Prihod Božička Dom na Pečkah Občina Ruše, CEZAM, Društvo za oživitev Pečk, KO Bistrica ob Dravi, KUD Bistrica ob Dravi
23.12.2016 17:00-19:00 Delavnica zavijanja daril
(potrebna je prijava na 041 583 887, info: www.artofmyown.com)
Grizoldova ulica 13, Ruše, atelje Društvo Glazerjeva domačija so.p. in Art of my own Kaja Lukač s.p.
24.12.2016 17:00 Srečanje otrok pri jaslicah, blagoslov jaslic in sv. maša Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
24.12.2016 24:00 Polnočnica Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
25.12.2016 10:00 in
17:00
Božična sv. maša Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
25.12.2016 18:00 Božični pohod z baklami na Martnico Park pred Občino Ruše Društvo Aktivni smo
26.12.2016 8:00 in
10:00
Sv. maša in blagoslov vode in soli ter molitev za domovino – praznik Sv. Štefana Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
26.12.2016 17:00 29. tradicionalni Novoletni koncert Godbe Ruše Športna dvorana Ruše Godba Ruše
26.12. 2016 17:00 KOLEDOVANJE PO VASI Bistrica ob Dravi
17:00 Trgovina Klasek
17:45 bloki Novo naselje
18:30 križišče ulic Hrib-Mlinščica
19:15 Križišče Klanec-Dravska
20:30 Kava bar Koper
FS in PZ KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi
26.-29.12.2016 08:00-15:00 Smučarski tečaj na Arehu (z odhodom iz Ruš) Ruše – Areh NLP Ruše
27.12.2016 18:00 Proslava ob krajevnem prazniku Bistrica ob Dravi Dom kulture Bistrica ob Dravi KO Bistrica ob Dravi
27.12.2016 18:00 Jesenska likovna delavnica in razstava likovne sekcije KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi Dom kulture Bistrica ob Dravi KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi
27.12.2016 19:00 KURS kino Dom kulture Ruše KURS
28.12.2016 08:00 Sv. maša, namenjena molitvi otrok in družinam, ki trpijo – praznik nedolžnih otrok Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
29.12.2016 19:00 KURS kino Dom kulture Ruše KURS
30.12.2016 17:00 Sv. maša praznik Sv. Družine – še posebej vabljene družine Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
31.12.2016 17:00 Sv. maša, slovo od starega leta, pri sv. maši se bomo zahvalili za vse dobro, kar smo prejeli v tem letu Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše
31.12.2016 22:00 Silvestrovanje na prostem Park pred Občino Ruše
01.01.2017 8:00 in
10:00
Sv. maša, pri kateri bomo prosili za blagoslov in Božje varstvo v novem letu – dan miru Župnijska cerkev Ruše Župnija Ruše

»…v vsaki senci so svetlice, četudi le drobne,…« (iz Suhodolčanovega romana Svetlice)

 

post

Nefiks priznanje 2015/2016

Mladi in kompetentni svoje neformalno pridobljeno znanje vpisujejo v eNefiks. Zakaj? Ker se splača!

Podelitev priznanj za posameznike in organizacije bo 10. januarja 2017 v Ljubljani.
Kot že nekaj let do sedaj tudi letos podeljujemo priznanja vsem, ki pridno vpisujete v knjižico Nefiks ali preko spleta v eNefiks, na katerega smo še posebej ponosni, saj smo ga temeljito prenovili in izpopolnili.

Prijave zbiramo do vključno 31. decembra 2016
–          preko pošte, tako da nam na naš naslov (Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana) pošljete fotokopije vaših vpisov v Nefiksu ali eNefiksu
–          preko sistema eNefiks, si v zavihku ‘NEFIKS PRIZNANJE’ izbereš vpise s katerimi sodeluješ in stisneš gumb ‘prijavi se’ – www.nefiks.si

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da izloči vpise, ki niso dovolj kakovostni (nejasni opisi, pomanjkljivi podatki … ).

Med vsemi prispelimi prijavami bo strokovna žirija neodvisno od števila vpisov izbrala še posebne nagrajence in sicer po sledečih kriterijih:
–          kvaliteta vpisov (primeren opis aktivnosti in kompetenc, jasnost in sistematičnost);
–          relevantnost za delodajalce.

Sami preverite kakšne novosti prinaša eNefiks in vpišite svoje kompetence še danes, saj je rok za prijavo za Nefiks priznanje 31. december 2016. Naj omenimo le nekatere: možnost javnega profila, profilno fotografijo, vaše datoteke, tortni izris kompetenc, sledenje organizacijam, …

Možnosti sodelovanja za posameznike in organizacije
Sodelujete lahko vsi ki vpisujete (posamezniki) oz. razpisujete aktivnosti (organizacije) in ste v preteklem letu zbrali dovolj vpisov oz. aktivnosti, da lahko sodelujete za sledeča priznanja.

Kriteriji za priznanja za posameznike:
– bronasto priznanje – 5 vpisi v zadnjem letu;
– srebrno priznanje – 10 vpisov v zadnjem letu;
– zlato priznanje – 15 vpisov v zadnjem letu.

Kriteriji za priznanja za organizacije:
– bronasto priznanje – vpisani vsaj 4 različni aktivnosti;
– srebrno priznanje – vpisane vsaj  7 različne aktivnosti;
– zlato priznanje – vpisanih  vsaj 10 različnih aktivnosti.

Zavod Nefiks se kot neprofitna mladinska nevladna organizacija že vseskozi prizadeva za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja v orodje e-Nefiks. V omenjeno orodje lahko mladi beležijo vse svoje aktivnosti, prostovoljstvo, študentsko delo, aktivizem ipd – torej vse, kar počnejo poleg formalnega šolanja.

Pri delu na terenu se sodelavci Zavoda Nefiks večkrat srečamo z mladimi, ki imajo težave pri iskanju (predvsem prve) zaposlitve in povezovanju z delodajalci. Orodje eNefiks pomaga mladim, da na verodostojen način dokažejo delodajalcu vse svoje izkušnje in udejstvovanja zunaj ustaljenih okvirjev izobraževanja (formalna izobrazba ipd.).

 

post

CEZAM je sodeloval v programu ERASMUS+ na Hrvaškem in v Turčiji

Progam : „Act now for better future“ – Hrvaška
CEZAM je v decembru sodeloval na dveh mednarodnih mladinskih izmenjavah v okviru programa ERASMUS+. Mladi iz Ruš so med 10 in 18. decembrom sodelovali v programu „Act now for better future“ , ki je potekal v Zagrebu in katerega vsebina je borba proti nestrpnosti, sovražnemu govoru in izključevanju. V okviru projekta, ki ga je pripravilo Društvo za gluhe in naglušne iz Nove Gradiške je sodelovalo 43 udeležencev iz Romunije, Bolgarije, Turčije Italije in Španije. Mladi, ki so zastopali CEZAM so bili učenci osnovne šole Janka Glaserja iz Ruš z njimi pa sta bila učiteljica Tjaša Bevc in vodja ekipe Jure Šterman. Mladi so imeli priložnost spoznati delo na programu ERASMUS+ , istočasno pa so s pomočjo neformalnega učenja osvoji kompetence, ki jih navaja Youthpass, diploma in so jo dobili vsi mladi, na kocu mladinske izmenjave.

Progam ACCES – Turčija
Med 17 in 26. decembrom je potekala mladinska izmenjava ACCES v Turškem mestu Canakkale Vsebina projekta je bila vključevanje mladih s posebnimi potrebami v družbo. Projekt je pripravila naša partnerska organizacija iz Turčije »Gencer icin Sosyal Dialoi Girisimi » iz Canakkal in je k sodelovanju povabila partnerje iz Portugalske, Azerbaijana, Gruzije, Slovenije in Turčije. Slovensko ekipo so sestavljale Amanda, Monika, Maruša, Tonček, Peter in Luka. Pri pripravi in udeležbi na sodelovanje v projektu ACCES je aktivno sodeloval VDC POLŽ, s Petrom in Tončkom. Seveda smo razen aktivnega sodelovanja na vsakodnevnih delavnicah s področja risanja na vodo, oblikovanja gline in keramike, ter glasbenih delavnic spoznali delo podobnih zavodov, ki se ukvarjajo z mladimi s posebnimi potrebami v državah, ki so sodelovale na projektu.

Predstavitev projekta ” CEZAM V Turčiji” bo v Dom-u kulture Ruše v ponedeljek 5.12. 2016 , ob 12.00 v mali dvorani. Vabimo vse mlade, ki jih zanima sodelovanje na mednarodnih izmenjavah, oziroma pri sodelovanju v programih ERASMUS+. 

 

 

post

Zavod Voluntariat med svoje vrste vabi prostovoljca za delo z otroci iz ranljivih skupin v Skopju

Organizacija Association for Defense of the Rights of the Child iz Makedonije išče prostovoljca/-ko za obdobje 6 mesecev do enega leta, ki bi se pridružil/-a njihovemu timu pri delu z otroki iz ranljivih skupin.

Zavod Voluntariat vabi nekoga, ki je pripravljen spakirati kovčke in se podati na pustolovščino že s koncem letošnjega leta.

Delo bo potekalo v Skopju, natančneje v predelu Shuto Orizari, kjer živi največja romska skupnost v Evropi. Aktivnosti, ki jih boste organizirali pa bodo tako osredotočene na ozaveščanje o ranljivih skupinah in otrokovih pravicah ter na samo delo z otroki v dnevnem centru. Tam boste z njimi preživljali prosti čas, izvajali ustvarjalne in športne aktivnosti, jim nudili podporo pri učenju in vsakodnevnih težavah. Skratka, delo, ki kar kliče ljudi, ki radi delate z otroki in vam teme socialne vključenosti, antidiskriminacije in enakopravnosti niso tuje.

Projekt se začenja že s koncem letošnjega leta oz. začetkom novega, zato prijave zbiramo najkasnje do 18.11.2016. Motivacijsko pismo in CV (oboje v angleščini) pošljite na programi@zavod-voluntariat.si

Več podatkov o projektu najdete v njihovem informacijskem pismu.

post

Amnesty international Slovenije razpisuje 4. natečaj kratkih filmov “Bolje prižgati svečo, kot preklinjati temo”

Amnesty International Slovenije letos že 4. leto vabi k ustvarjanju kratkih dokumentarnih filmov mlade, stare med 10 in 25 let.

V AIS verjamejo, da lahko k spremembam na bolje pripomoremo prav vsi, ne glede na starost, izobrazbo ali kakšno drugo osebno okoliščino, in trdno verjamemo v sporočilo, da »je bolje prižgati svečko, kot pa preklinjati temo«, sploh ko gre za pravice ljudi. Zato na tokratnem natečaju spodbujajo mlade, naj na natečaj prijavijo kratke dokumentarne filme, ki odražajo to sporočilo.

Prijavljeni dokumentarni filmi so lahko dolgi največ 10 minut, natečaj pa se zaključi 1. marca 2017. Prispele izdelke bo ocenila strokovna žirija, najboljše ocenjeni film bo predvajan na zaključni slovesnosti 19. Festivala dokumentarnega filma konec marca 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer bodo podelili tudi priznanje in simbolično nagrado.

Novost letošnjega natečaja je, da je prijaviteljem na voljo strokovna podpora. V sodelovanju z zavodom Vizo jim bo na voljo brezplačno svetovanje na daljavo o strukturi, zasnovi, temi, scenariju in montaži njihovega polizdelka ali končnega izdelka.

Več o festivalu najdete na: Amnesty International Slovenija – natečaj 2017

 

filmski-natecaj-amnesty-slika

 

post

CEZAM vabi na ERASMUS+ mladinsko izmenjavo »Act now for better future »

Vse ki želite sodelovati na mladinski izmenjavi, ki bo potekala v Zagrebu na Hrvaškem med 10. in 18 novembrom , 2016 vabimo da si pogledate » Infopack – act now for better future » in nas pri morebitni odločitvi o sodelovanju pokličete na CEZAM . Na voljo smo za vse informacije. Kontaktna oseba: Lucijan Vihar, ERASMUS+ coordinator.

Podrobnejše informacije o sami izmenjavi in program izmenjave najdete v: info paket – Mladinska izmenjava Zagreb