Categories
CEZAM Občina Ruše Razpisi

Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM

V skladu s 13. členom Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2013 in 57/2015) in z 18. in 28. členom Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2013) Svet zavoda CEZAM ponovno objavlja

Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM

Predmet poziva

Strokovni svet zavoda šteje najmanj 5 članov. Število članov mora biti neparno. Strokovni svet zavoda imenuje svet zavoda na predlog predsednika sveta zavoda. Za člana strokovnega sveta je lahko imenovana za posamezne dejavnosti zavoda usposobljena oseba.

Strokovni svet opravlja naslednje naloge:

  • obravnava vprašanja s strokovnih področij dela zavoda,
  • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
  • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
  • daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
  • imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog,
  • opravlja druge naloge določene z zakonom, aktom o ustanovitvi, statutom in pravili zavoda in druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda.

Roki in način oddaje vloge

Predlagatelji lahko kandidature pošljejo v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga na Javni poziv za sestavo Strokovnega sveta Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM« s priporočeno pošiljko preko pošte:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM
Mariborska cesta 31
2342 Ruše

najkasneje do petka, 12. 2. 2021.

Za pisno obliko kandidature se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna@cezam.org, pri čemer veljavnost kandidature ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za pravočasno se šteje tudi kandidatura, ki bo oddana priporočeno na pošto zadnji dan, torej 12. 2. 2021. Prepozne kandidature se ne bodo uvrstile v postopek imenovanja.

Vsebina vloge

Popolna vloga vsebuje:

  • Izpolnjen prijavni obrazec, ki je priloga tega dopisa.
  • Podpisano soglasje s strani kandidata.
  • Potrdilo o izobrazbi in druga dokazila o strokovni usposobljenosti kandidata.
  • Priloga poziva je tudi odprema pošiljke, ki jo lahko predlagatelj uporabi.

Obravnavanje vlog in obveščanje kandidatov

Svet zavoda CEZAM bo pravočasno prispele in pravilno opremljene vloge pregledal in obravnaval na seji sveta zavoda. Strokovni svet zavoda bo imenoval svet zavoda na predlog predsednika sveta zavoda. Kandidat bo o izboru oziroma imenovanju obveščen po pošti.

Informacije

Dodatne informacije dobite na telefonski številki: 031 388 635 ali na pisarna@cezam.org.

Mojca Jančar
predsednica  Sveta zavoda CEZAM   

Številka: SZ/JP/2021-1