Categories
CEZAM Občina Ruše Razpisi

Javni poziv za izbiro predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda CEZAM

1. Predmet javnega poziva

Svet zavoda CEZAM izdaja javni poziv, s katerim vabi upravičene predlagatelje, da vložijo kandidaturo za člane Sveta zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM.

Predmet javnega poziva je izbor predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda CEZAM za mandatno obdobje 2019 – 2023. Na javni poziv lahko vložijo kandidature društva, zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v občini Ruše.

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

– obravnava poročilo o izvajanju nadzora in o ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,

– voli predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in izda javni poziv za imenovanje predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda,

– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta na predlog predsednika sveta zavoda,

– imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog,

– ocenjuje delo direktorja,

– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,

– sprejema program dela in razvoja zavoda,

– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda s soglasjem ustanovitelja

– v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva po posameznih področjih dela,

– odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki s soglasjem ustanovitelja,

– obravnava in sprejema poročila o poslovanju med letom in o tem po potrebi poroča ustanovitelju,

– nadzira izvajanje programov dela in razvoja,

– sprejema cenik storitev,

– daje soglasje k izvajanju aktivnosti zavoda na območjih drugih občin,

– daje direktorju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

2. Vsebina vloge

Popolna vloga vsebuje:

– Izpolnjen prijavni obrazec, ki je priloga tega poziva.

– Podpisano soglasje s strani kandidata.

– Opis dosedanjih izkušenj kandidata na področjih, ki jih pokriva zavod.

– Priloga poziva je tudi odprema pošiljke, ki jo lahko predlagatelj uporabi.

3. Roki in način oddaje vloge

Predlagatelji lahko kandidature pošljejo v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prijava v Svet zavoda CEZAM« s priporočeno pošiljko preko pošte:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM
Mariborska cesta 31
2342 Ruše

najkasneje do petka, 11. 12. 2020.

Za pisno obliko kandidature se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna@cezam.org, pri čemer veljavnost kandidature ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za pravočasno se šteje tudi kandidatura, ki bo oddana priporočeno na pošto zadnji dan, torej 11. 12. 2020. Prepozne kandidature se ne bodo uvrstile v postopek imenovanja.

4. Obravnavanje vlog in obveščanje kandidatov

CEZAM bo pravočasno prispele in pravilno opremljene vloge pregledal ter jih podal v izbor županji občine Ruše.

Izmed prispelih kandidatur županja občine Ruše izbere predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga s sklepom imenuje v Svet zavoda CEZAM za mandatno obdobje 2019 – 2023. Kandidati do dopolnjenega 29 leta imajo prednost pri izbiri med kandidati.

O izidu javnega poziva bodo kandidatke/kandidati obveščeni pisno v roku 8 dni po izboru predstavnika.

5. Informacije

Dodatne informacije dobite na telefonski številki: 031 388 635 ali na pisarna@cezam.org

Številka: SZ/JP/2020-3
Datum: 30. 11. 2020

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM
v. d. direktorja
Lucija Smolnik, univ. dipl. ekon.

Javni poziv

Prijavni obrazci
Prijava za imenovanje v Svet zavoda CEZAM
Soglasje kandidata za imenovanje v Svet zavoda CEZAM
Odprema pošiljke