Categories
CEZAM Občina Ruše

POSLOVNIK o delu Sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše

Ta poslovnik določa postopek in pravila konstituiranja sveta zavoda, sklicevanje sej, vodenje in potek sej, vzdrževanje reda na seji in način odločanja, vsebino zapisnika, pravice in dolžnosti članov sveta zavoda in druga vprašanja, ki niso urejena z drugimi akti javnega zavoda ali veljavno zakonodajo.

Celotni POSLOVNIK lahko prenesete in preberete spodaj.