post

Prijavi se in izkoristi priložnost – Nefiks zaposlitvene rešitve

Nefiks zaposlitvene rešitve, v okviru katerih delujejo Nefiks 5ke, vabi v svoje vrste motivirane kandidate in mlade iskalce zaposlitve do 29 leta, ki želijo brezplačno »spedenat« znanje v družbi in si s tem povečati možnosti, da se znajdejo v službi! Projekt Nefiks zaposlitvene rešitve se izvaja v obliki Nefiks 5k v večjih krajih po vsej Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Lucija, Škofja Loka …).  Naslednji rok za prijavo je do 30. 3. 2017.

Na trimesečnem intenzivnem izobraževanju udeleženci krepijo svoje osebne kompetence:

 • prilagajati CV in motivacijsko pismo, glede na delovno mesto,
 • izdelano boš imel/-a tudi CV vizitko,
 • spedenal/a boš svojo predstavitev na zaposlitvenem razgovoru,
 • spoznal/-a, kako svoje prijave grafično obogatiti z infografikami,
 • ovrednotil/-a boš vse svoje kompetence.

Ter pridobivajo nova strokovna znanja:

 • postavljanje lastne spletne strani,
 • vloganje in PR,
 • Excel,
 • vsebine, za katere boste kot skupina izrazili zanimanje.

Srečanja potekajo 2x tedensko, predvidoma v torek in četrtek dopoldne med 9.00 in 13.00 uro. Torki so namenjeni izobraževalnim aktivnostim, četrtki pa delu na projektu, v katerem udeleženci sodelujejo z izbranim delodajalcem. Na aktivnostih je obvezna 70 % udeležba. Če posameznik v vmesnem času dobi zaposlitev, iz skupine izstopi.

V Nefiks zaposlitvenih rešitvah kandidatom obljubljamo zanimive izzive, obenem pa iščemo resne in motivirane kandidate, ki razumejo, da je iskanje zaposlitve proces, v katerega je potrebno vložiti čas in energijo. Za sodelovanje v projektu Nefiks zaposlitvene rešitve je potrebna predhodna prijava, in sicer do 30. 3. 2017.

 

Več o programu najdete TUKAJ!

Prijavnico dobite s  klikom na povezavo!

post

VABILO K ORGANIZACIJI OZ. IZVEDBI PRIREDITVE “KRESOVANJE RUŠE 2017″

Ruše, 28.3.2017

 

Poziv društvom, organizacijam, neformalnim skupinam in posameznikom

za izvedbo oz.  organizacijo prireditve »KRESOVANJE RUŠE 2017« (30. 4. 2017)

 

Spoštovani,

 

vabimo Vas, da se prijavite kot organizator oz. izvajalec prireditve »KRESOVANJE RUŠE 2017«, ki bo dne, 30. 4. 2017 na Parkirišču pri TDR.

 

Prireditev naj vključuje:

– program za otroke,

– koncert in zabava za odrasle,

– gostinska ponudba (hrana in pijača),

– družabni program (srečelov, pohod z baklami,…).

 

Organizatorju bo omogočeno:

– brezplačna uporaba prostora,

– oder,

– mize, klopi, razpoložljivi šotori,

– operativna pomoč Režijskega obrata Občine Ruše pri postavitvi in ureditvi prostora,

– pomoč pri prijavi prireditve s strani CEZAM-a,

– denarna sredstva do višine 5.000 EUR po zahtevku in priloženih računih.

 

Ostala organizacija, promocija in obveščanje ter druge aktivnosti za izvedbo so v domeni organizatorja oz. izvajalca.

Prijavo za organizatorja oz. izvajalca prireditve »KRESOVANJE RUŠE 2017«, pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 30. 3. 2017 do 11:00 na naslov:

 • Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
 • ali na pisarna@cezam.org
 • ali prinesite v Dom kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Prijavnico odprete na povezavi: obrazec za prijavo organizatorjev “Kresovanje Ruše 2017″

 

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki jo sprejemna pisarna Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM prejme do 30. 3. 2017 do 11:00.

Prijave bo pregledala strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov CEZAM-a in Občine Ruše. Komisija bo izbrala organizatorja oz. izvajalca, katerega predlog bo najbolj ustrezal kontekstu prireditve. Komisija lahko tudi vse predloge zavrne, v kolikor bodo izven konteksta prireditve.

CEZAM

Tomi Prosnik, direktor

Razpis za direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15), 1. odstavka 25. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/13) objavlja Občina Ruše javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 - najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja,
 - najmanj pet let delovnih izkušenj,
 - državljanstvo Republike Slovenije,
 - znanje uradnega jezika,
 - osnovna raven znanja angleškega jezika (A2);
 - opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 - ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 - zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti ter da poznajo področje delovanja javnih zavodov in imajo izkušnje z delom z mladimi. Prav tako je zaželeno poznavanje dela z računalnikom.

Kandidat mora ob prijavi predložiti svojo vizijo dela in razvoja zavoda na osnovi sprejete vizije in poslanstva CEZAM-a, poslovni načrt in predlog programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let. (Dokument Javni zavod CEZAM, Poslanstvo in vizija razvoja je objavljen na spletni povezavi: https://goo.gl/bRbejN).

Prav tako mora kandidat za direktorja priložiti tudi življenjepis na predpisanem obrazcu (v celoti izpolnjen Europass življenjepis, dosegljiv na spletni povezavi: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).

Zaželeno je, da prijava zajema tudi navedbo drugih znanj in veščin, ki jih kandidat ima.

Kandidat k vlogi priloži naslednja dokazila oziroma izjave:
 - pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 - pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbo delodajalcev, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in poznavanja področja dela javnih zavodov; iz izjave mora biti razviden čas opravljanja dela pri posameznem delodajalcu in zahtevana stopnja izobrazbe ter kratek opis dela pri posameznem delodajalcu;
 - pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku;
 - pisno izjavo kandidata, da:
  * je državljan Republike Slovenije,
  * obvlada uradni (slovenski) jezik,
  * obvlada osnovno raven znanja angleškega jezika (A2),
  * ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  * zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 - pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom delodajalca v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat v vlogi navede tudi e-naslov in tel. številko za nadaljnje komuniciranje v zvezi s postopkom.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Za znanje angleškega jezika na osnovni ravni (A2) šteje dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz angleškega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje angleškega jezika na osnovni ravni A2, kot je npr. potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika).

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne bo priložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil ali izjav ter vlogo, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Če bo komisija ocenila, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.

Direktorja bo za obdobje petih let imenoval Občinski svet Občine Ruše. Na podlagi sklepa o imenovanju bo predsednik Sveta zavoda z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za mandatno obdobje petih let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega zavoda Mariborska 31, 2342 Ruše oz. na območju Občine Ruše.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis – direktor CEZAM« na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ruše in Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tanja.kocjan@ruse.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega razpisa posreduje v času uradnih ur Tanja Kocjan, e-pošta: tanja.kocjan@ruse.si; tel. 02/669 06 57.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

post

VABLJENI K ORGANIZACIJI IN/ALI SODELOVANJU NA PRIREDITVI »MALO MESTO, NAJVEČJI KRES«

Poziv društvom, organizacijam, neformalnim skupinam in posameznikom, ki delujejo na območju Občine Ruše

za izvedbo oz. organizacijo prireditve »MALO MESTO, NAJVEČJI KRES« v letu 2016 (30. 4. 2016)

 

Vabimo Vas, da se prijavite kot organizator, oz. izvajalec prireditve »MALO MESTO, NAJVEČJI KRES«,

ki bo dne, 30. 4. 2016 na Parkirišču pri TDR.

Prireditev naj vključuje:

– program za otroke,

– koncert in zabava za odrasle,

– gostinska ponudba (hrana in pijača),

– družabni program (igre, srečelov, pohod z baklami,…).

 

Organizatorju bo omogočeno:

– brezplačna uporaba prostora,

– oder in streha ter manjše prenosno ozvočenje Javnega zavoda Centra za mlade Ruše,

– mize, klopi, razpoložljivi šotori Občine Ruše,

– operativna pomoč Režijskega obrata Občine Ruše pri ureditvi prostora,

– denarna sredstva do višine 3.000 EUR, po zahtevku in priloženih računih.

 

Ostala organizacija, prijava prireditve, promocija in obveščanje ter druge aktivnosti z izvedbo so v domeni organizatorja oz. izvajalca.

Prijavo za organizatorja oz. izvajalca prireditve »MALO MESTO, NAJVEČJI KRES«, pošljite ali prinesite na priloženem obrazcu najkasneje do 4. 4. 2016 do 12:00 na naslov: Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše ali na pisarna@cezam.org.

 

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki jo sprejemna pisarna Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM prejme do 4. 4. 2016 do 12:00.

Prijave bo pregledala strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov CEZAM-a in Občine Ruše. Komisija bo izbrala organizatorja oz. izvajalca, katerega predlog bo najbolj ustrezal kontekstu prireditve. Komisija lahko tudi vse predloge zavrne, v kolikor bodo izven konteksta prireditve.

post

J A V N I P O Z I V za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM na podlagi 16. člena Statuta izdaja

J A V N I P O Z I V za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM

I.

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM objavlja javni poziv, s katerim poziva upravičene predlagatelje,

da vložijo kandidaturo za člane Sveta zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM.

II. Predmet javnega poziva:

Izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM za mandatno obdobje 2014 – 2018.

III. Na javni poziv lahko vložijo kandidature:

Društva, zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Ruše.

IV. Predložitev kandidatur:

Predlog za kandidaturo mora obvezno vsebovati:

 • naziv in naslov predlagatelja,
 • podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču),
 • pisno soglasje kandidata h kandidaturi,
 • opis dosedanjih izkušenj na področju delovanja zavoda.

K predlogu za kandidaturo se lahko dodatno priloži:

 • kratek življenjepis,
 • motivi za vključitev v Svet zavoda,
 • vizijo razvoja in delovanja Javnega zavoda v prihodnosti.

Predlogi za kandidature morajo biti priporočeno poslani najkasneje do vključno četrtka, 31. 3. 2016izključno na naslov:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

Mariborska cesta 31

2342 Ruše

z obveznim pripisom:

»Ne odpiraj – prijava Svet zavoda CEZAM«.

Prijave se lahko oddajo tudi osebno v pisarni Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM, Mariborska 31, 2342 Ruše,

do najkasneje 12.00 ure istega dne.

Dodatne informacije: 031-388-635/pisarna@cezam.org

V. Odpiranje ponudb:

Odpiranje ponudb bo opravila komisija na sedežu naročnika v 8 dneh po preteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.

Izmed prispelih kandidatur direktor zavoda izbere predstavnika, ki ga s sklepom imenuje v svet zavoda.

VI. Izid javnega poziva:

O izidu javnega poziva bodo kandidatke/kandidati obveščeni pisno, v roku 8 dni po potrditvi na Občinskem svetu Občine Ruše.

 

Številka: 21/03/2016-01

Datum: 21. 3. 2016

 

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

v. d. direktorja

Gorazd Ladinek, univ. dipl. inž. prom., l. r.

post

Predstavitev Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij ter drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja

VABILO

 

Spoštovani,

Občina Ruše skupaj s CEZAM Ruše, Območno obrtno-podjetniško zbornico Ruše, Mariborsko razvojno agencijo in RRA Koroška organizira

 

Predstavitev Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij ter

drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 16. 3. 2016, ob 16. uri v mali dvorani Centra za mlade Ruše – CEZAM Ruše, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše.

 

Predmet Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je sofinanciranje manjših začetnih naložb. Predmet Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje so garancije Garancijske sheme Podravje (RGSPD) za bančne kredite.

 

Na predstavitvi boste iz prve roke izvedeli vse o priložnostih za vaše podjetje, hkrati pa bodo strokovnjaki z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.

 

Razpisa sta bila 11. 3. 2016 objavljena v Uradnem listu, do njiju pa lahko dostopate tudi preko spletne strani www.mra.si oz. na povezavi http://mra.si/garancijska_shema/

 

Vljudno vabljeni.