Categories
Uncategorized

JAVNI POZIV za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM

 

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM na podlagi 16. člena Statuta izdaja

J A V N I  P O Z I V

za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti

v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM

I. Javni poziv

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM objavlja javni poziv, s katerim poziva upravičene predlagatelje, da vložijo kandidaturo za člane Sveta zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM.

II. Predmet javnega poziva:

Izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM za mandatno obdobje 2019 – 2023.

III. Na javni poziv  lahko vložijo kandidature:

Društva, zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Ruše.

IV. Predložitev kandidatur:

Predlog za kandidaturo mora obvezno vsebovati:

– naziv in naslov predlagatelja,

– podatke o  kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču),

– pisno soglasje kandidata h kandidaturi,

– opis dosedanjih izkušenj na področju delovanja zavoda

– pisno soglasje kandidata o uporabi in obdelavi osebnih podatkov (priloga k pozivu).

Predlogi za kandidature morajo biti priporočeno poslani najkasneje do vključno, 23. 1. 2019izključno na naslov:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

Mariborska cesta 31

2342 Ruše

z obveznim pripisom:

»Ne odpiraj – prijava Svet zavoda CEZAM«.

Prijave se lahko oddajo tudi osebno na recepciji Bazena / Športnega parka Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, do najkasneje 12.00 ure istega dne.

Dodatne informacije: 031-388-635/pisarna@cezam.org

 

 V. Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov:

Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov bosta opravila direktor Javnega zavoda in županja Občine Ruše, najkasneje v roku 5 dneh po preteku roka za predložitev kandidatur.

Izmed prispelih kandidatur direktor Javnega zavoda in županja Občine Ruše izbereta vsak po enega predstavnika, ki ga s sklepom imenujeta v svet zavoda.

VI. Izid javnega poziva:

O izidu javnega poziva bodo kandidatke/kandidati obveščeni pisno, v roku 8 dni po izboru predstavnika.

 

Številka: 01/2019

Datum: 7. 1. 2019

 

 

Pripravil: Jan Sredenšek

 

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

Predsednik Sveta zavoda

Uroš Majcenovič l.r.

 

BESEDILO javnega poziva in pisno soglasje o uporabni in obdelavi osebnih podatkov